محورهای همایش
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 26 آذر 1396
    
بازدید: 344
    
زبان : فارسی
    

محور

موضوعات

آسیب های اجتماعی- روانی

 

 

اعتیاد، طلاق، دختران فراری، روسپیگری، تراجنسیتی، تکدی گری، زندان، کودکان کار، کودک آزاری، بزهکاری، اختلال سلوک، بیکاری، ورشکستگی، خودکشی، بحران های طبیعی(سیل ، زلزله و...)، جنگ، سالمندی، سوگ-معلولیت و...

 

نهادهای دولتی،موسسات آموزشی-آسیب های اجتماعی روانی

 

انتخابات، برنامه توسعه، استراتژیها، نقش نهادهای دولتی و موسسات آموزشی در کاهش و یا افزایش آسیب های اجتماعی، خوابگاههای دانشجویی، تعارضات هویتی و بحران هویت، روابط، ناامیدی و...

 

توسعه، خانواده - آسیب های اجتماعی روانی

 

مهاجرت، صنعتی شدن، افزایش سن ازدواج، طلاق، روابط زناشویی، ازدواج سفید، خشونت، دختران فراری، سالمندان، چندهمسری، تک فرزندی، مواد مخدر صنعتی و ...

شبکه های اجتماعی ، وسایل ارتباط جمعی-آسیب های اجتماعی

 

ماهواره، اینترنت، موسیقی، شکاف نسلی، تهاجم فرهنگی، باورها و اعتقادات و ...

معنویت،دین، فعالیتهای اجتماعی،هنری و ورزشی- آسیب های اجتماعی

 

عرفان های نوظهور، ورزش و سلامت در سالمندی، دوپینگ و مواد نیروزا در باشگاههای ورزشی و....

سیاست های مدیریتی- آسیب های اجتماعی

 

مداخلات تخصصی- آسیب های اجتماعی

 

blog

نظرات